زمانهای خروج از دسترس

بسمه تعالی

به اطلاع می رساند در حال حاضر تارنما به طور کامل در دسترس می باشد و در صورت وجود موارد از دسترس خارج بودن ، در همین قسمت اطلاع رسانی خواهد گردید.

ردیف

تاریخ

ساعت شروع

ساعت پایان

1

98/08/22

12:00

14:00

2

98/09/13

8:00

10:00