شرکت در سرمایه گذاری وبهره برداری از خوابگاه ورزشی مجموعه ورزشی کارگران امام خمینی (ره)کرج

فراخوان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

شرکت در سرمایه گذاری وبهره برداری از خوابگاه ورزشی مجموعه ورزشی کارگران امام خمینی (ره)کرج-آگهی در روزنامه کاروکارگر مورخ 9 بهمن 99 چاپ شد