فراخوان شرکت در مزایده استخر و سالن تیراندازی نور مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی (ره) شهرستان کرج

مزایده

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

فراخوان شرکت در مزایده استخر و سالن تیراندازی نور مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی (ره) شهرستان کرج