فراخوان شرکت در مزایده سالن چند منظوره کارگران در هشتگرد شهرستان ساوجبلاغ (نوبت اول)

مزایده

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز