آگهی مناقصه عمومی کاروکارگر در خصوص واگذاری امور حمل ونقل اعم از کلیه ماموریتهای درون شهری وبرون شهری کارکنان اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز

مناقصه

123

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز