فراخوان شرکت در مزایده سالن چند منظوره ورزشی و زمین های چمن فوتبال مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی (ره) شهرستان کرج

مزایده

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

فراخوان شرکت در مزایده سالن چند منظوره ورزشی و زمین های چمن فوتبال مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی (ره) شهرستان کرج