آگهی شرکت در سرمایه گذاری و بهره برداری از زمینی به متراژ 51300 متر مربع با کاربری ورزشی در مجموعه ورزشی فرهنگی کارگران امام خمینی (ره) کرج

فراخوان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

آگهی شرکت در سرمایه گذاری و بهره برداری از زمینی به متراژ 51300 متر مربع با کاربری ورزشی در مجموعه ورزشی فرهنگی کارگران امام خمینی (ره) کرج