فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

فراخوان

۲۰۹۹۰۰۳۸۳۳۰۰۰۰۰۱

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در دو نوبت 13 و 16 اسفند 1399 در روزنامه کار وکارگر چاپ شد