کلیه امور رفاه و امور اجتماعی

اداره امور اجتماعی


اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران


اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی