اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی

وظایف اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی :

- برنامه ریزی استانی به منظور اجرای سیاستها و خط مشی های مربوط به سطوح 2 و 3 از آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی حسب قوانین و برنامه های ابلاغی از ستاد.

- تحلیــل مستمــر وضعیت مؤلفه های اجتماعی در حوزه هــای آسیب های اجتماعـی، توانبخشــی، حمـــایتی و توانمندسازی.

- ارتباط با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه آسیب های اجتماعی، توانبخشی ، حمایتی و توانمندسازی.

- بررسی تطبیقی و عملکردی شاخص های استانی با اهداف و برنامه های ابلاغی ستاد در حوزه های
آسیب های اجتماعی، توانبخشی حمایتی و توانمندسازی و ارائه گزارشات لازم به وزارتخانه.

- مدیریت و نظارت در زمینه همکاریهای درون بخشی و بین بخشی در حوزه آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی.

- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای سطوح پیشگیری 2 و 3 از آسیبهای اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی سازمانهای وابسته.

- تعامل با سازمانها و شوراهای مرتبط با امور رفاه اجتماعی.

- نظارت بر فعالیتهای سازمانهای وابسته استانی در خصوص اعتبارات تخصیصی.

- ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان.

- نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان و ارائه گزارشات تحلیلی به ستاد وزارتخانه.

- تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان.

- جمع بندی نظرات و پیشنهادات ارسالی از سوی ذینفعان و صاحبنظران حوزه بیمه ای و تحلیل و ارائه گزارشات لازم به منظور بهبود فرآیندهای انجام کار .

- مشارکت و همکاری با واحدهای ستادی ذیربط در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری.

- ارزیابی و آسیب شناسی مداوم شاخص های خدمات رسانی در حوزه مربوطه در استان و ارائه گــزارش به ستاد وزارتخانه.