اداره روابط کار

آئین نامه انضباط کار

 شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :

آئین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که براساس تبصره 2 ماده 27 قانونکار و در چهارچوب مقررات در کارگاههای بیش از ده نفر کارگر متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه تهیه و پس از تائید واحد کاروامور اجتماعی محل توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته میشود

روند اجرای خدمت (گردش کار) :
بمنظور اجرای آئین نامه انضباط کار در کارگاه کمیته ای بنام کمیته انضباط کار تشکیل میگردد
1- درخواست جهت طرح موضوع در کمیته 
2- ارجاع پرونده به کمیته
3- حضور اعضاء در جلسه 
4- بررسی وتصمیم گیری توسط اعضاء 
5- ابلاغ تصمیمات به طرفین 
6- ارجاع به مراجع حل اختلاف در صورت بروز اختلاف بین طرفین 
7- تصمیمات در 5 نسخه تنظیم و به اطلاع کارگر ، کارفرما ، شورای اسلامی کار و واحدکاروامو راجتماعی محل و همچنین ضبط در بایگانی کمیته انضباط کار میرسد.

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :
تبصره 2 ماده 27 قانونکار

آیین نامه انضباطی کارکنان کارگاههای شمول قانون کار ، بر اساس مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کار در کارگاهها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1388 وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی _ ( تصویر مقررات مذکور ( که شامل مقررات مربوط به نحوه انتخاب اعضاء کمیته انضباطی و... می باشد ) در قسمت مقررات و دستورالعملها با همین عنوان قایل استفاده می باشد _ ، با هدف ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارایی، ارتقاء بهره وری ، بهبود کمی و کیفی فعالیت ها ، حفظ شرافت و حقوق انسانی کارکنان ، بر حذر داشتن کارکنان از بی نظمی و کم کاری ، تنبیه کارکنان خاطی و حفظ و صیانت از نیروی کار ، توسط کارگاه ها تدوین و پس از تایید اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی ،  به مورد اجرا گذاشته خواهد شد . نمونه آیین نامه انضباطی کار در قسمت قوانین و دستور العملها ، در دستور العمل شماره 16 قابل مشاهده و بهره برداری می باشد. توضیحا اینکه اعمال تنبیهات ریالی در آیین نامه های انضباطی خلاف مقررات بوده و صرفا تنبیهات انضباطی و اداری قابل وضع می باشد. پیشنهاد می گردد در راستای افزایش بهره وری ، ضمن ممنوعیت کلی استعمال دخانیات ، انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی ( روانگردان ) و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه حین کارکرد ، به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان ، تشویقات نیز در آیین نامه های انضباطی لحاظ گردد .

 آئین نامه انضباطی کارگاهها پس ازتدوین توسط کارگاه و امضای اعضاء کمیته انضباطی ذیل کلیه اوراق آن ، به انضمام صورتجلسه انتخاب نماینده سرپرستان و نمایندگان کارگران یا اعتبارنامه نمایندگی ایشان ، معرفی نامه نماینده کارفرما و فرم مشخصات ( فایل آن در قسمت فرم های مورد نیاز قابل دسترسی می باشد )،  جهت بررسی اولیه به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان محل ، ارائه می گردد. پس از بررسی توسط کارشناسان اداره تابعه  ، ایرادات و نقائص احتمالی به طور مکتوب به کارگاه مذکور جهت رفع نقص اعلام می گردد .پس از رفع نقص و تایید اولیه آیین نامه مبنی برعدم مغایرت مواد آن با مقررات قانونی و صحت مدارک تسلیمی، نسخه ای از آیین نامه که تمام صفحات آن به امضا تک تک اعضا کمیته انضباطی کارگاه  رسیده ، جهت تایید نهایی توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل به اداره کل ارسال  می شود. متعاقب تایید مراتب مذکور از سوی اداره کل و اعلام مراتب موصوف به اداره شهرستان ، ارسال فایل word مشخصات و فایل pdf آئین نامه تایید شده نیز، ضروری می باشد. پس از طی مراحل مذکورو تایید نهایی آیین نامه ،  یک نسخه (که تمام صفحات آن به مهر اداره ممهور گردیده ) ، جهت ابلاغ به کارکنان و اجرا ، به کارفرما  ارائه و نسخه دیگر در بایگانی اداره ضبط  و نسخه نهایی با مشخصات فوق الذکر جهت درج در سوابق بایگانی  به اداره کل، ارسال می شود.

مدارک لازم جهت بررسی وتایید آیین نامه های انضباط کار

تصویر صورتجلسه انتخابات نماینده کارگران یا اعتبارنامه اعضای تشکل کارگری کارگاه

صورتجلسه انتخاب نماینده سرپرستان

معرفی نامه نمایندگان کارفرما در کمیته انضباطی

دو نسخه از آیین نامه  که تمام صفحات آن به امضاء تک تک اعضا کمیته انضباطی رسیده باشد.

تکمیل فرم مشخصات آیین نامه انضباط کار ( فایل word  آن در قسمت فرمهای مورد نیاز ، قابل دسترسی می باشد )

ارائه فایل pdf آیین نامه نهایی تایید شده جهت درج در سوابق

  

دیوان عدالت اداری

نام اداره : روابط کار

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :

این دیوان مرجع رفع تظلم اشخاص حقیقی و حقوقی (بخش خصوصی) از تصمیمات و اقدامات مراجع اداری (غیرقضائی) میباشد

روند اجرای خدمت (گردش کار) :

براین اساس اشخاصی که احساس نمایند از قبل آرای قطعی مراجع حل اختلاف وزارت کار ، اجحافی متوجه آنان شده می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند در این صورت پرونده مربوطه از مرجع مورد نظر اخذ و بعد از رویت پرونده و انطباق محتویات و دفاعیات مکتوب در آن اگر عدم رعایت قواعد شکلی مشاهده شود پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیئت همعرض ارجاع ، در غیراینصورت با ابرام تصمیمات اتخاذ شده شکایت مدعی رد میگردد.

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :

بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری

مراجع حل اختلاف

نام اداره : روابط کار

-شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :

براساس ماده 157 قانونکار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانونکار و سایر مقررات مربوط باشد ، همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد کار ، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازشی مستقیم بین کارفرما یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشــــد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهدشد و در صورت عدم حصول سازشی از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانونکار رسیدگی لازم بعمل می آید.

-روند اجرای خدمت (گردش کار) :

گردش کار رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما گردش کار رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما

 

رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم درخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی میباشد ، دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی به روی برگهای مخصوصی نوشته میشود.

-قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :
ماده 157 قانونکار
فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت :
فرم دادخواست 
تکمیل فرم دادخواست توسط خواهان

-مدارک لازم جهت دریافت خدمت :
فرم دادخواست

فرم دادخواست اولیه فرم دادخواست اولیه


تکمیل فرم دادخواست توسط خواهان 
کپی کارت ملی یا شنایائی
قرارداد کار 
سایر مدارک مورد نیاز

 

هیات تشخیص کار و کارگر

ممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود . رسیدگی به این اختلافات برابر ماده 157 قانون کار با هیات تشخیص میباشد و مرجع تجدیدنظر از آراء آن هیات حل اختلاف میباشد .

حدود وظایف و اختیارات هیات تشخیص

1-رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی میباشد .
2- رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.
3- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله مقصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید . کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معدل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند .
چنانچه مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع داده خواهد شد . در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف قراردادکار به حالت تعلیق در می آید .
چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کارنبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است .

ترکیب هیات تشخیص

1-یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تایید وزارت کار .
2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان .
3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان .
شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیات عبارتند از :
1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران 4- داشتن حداقل 5 سال سلابقه کار یا آشنائی با مقررات
2- داشتن حداقل 25 سال سن تمام کار و تامین اجتماعی .
3- داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدائی
مدت اعتبار نمایندگان 2 سال از تاریخ صدور اعتبار است .

نمایندگان کارگران و مدیران در موارد زیر شرایط عضویت را از دست میدهند :
1-استعفاء 2- فوت 3- رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی 4- پایان دوره نمایندگی 5- اعلام مراجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی 6- عدم رعایت آئین نامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات تشخیص .

نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات

هیات پس از وصول شکایت با رعایت نوبت دقت رسیدگی تعیین و طرفین برای ادای توضیحات دعوت میشوند . عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع از رسیدگی نخواهد بود .
جلسات هیات تشحیص در محل کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد .
تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ میشود . هیات تشخیص در صورت لزوم میتواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید 

مرجع تقدیم اعتراض

رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد . در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مذبور اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را کتبا" به هیات حل اختلاف تقدیم مینماید .

مدارک لازم جهت هئیت تشخیص :

پر کردن فرم شکایت در اداره کار-کپی شناسنامه -کپی کارت ملی

 

فرم دادخواست اولیه فرم دادخواست اولیه

 

گردش کار

 

گردش کار رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما گردش کار رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما
فرآیند شورای سازش فرآیند شورای سازش