فرم درخواست تأیید آیین نامه انضباط کار

درخواست تأیید آیین نامه انضباط کار

توجه
لطفا درخواست کتبی خود را به صورت فایلی جدا از آیین نامه در ردیف مربوطه وارد نمایید
اطلاعات مدیر عامل/نماینده شرکت
حتما شماره همراه خود را وارد نمایید.
اطلاعات شرکت
لطفا فایل های ارسالی در قالب pdf ارسال گردند.