اداره روابط کار

دیوان عدالت اداری

نام اداره : روابط کار

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :

این دیوان مرجع رفع تظلم اشخاص حقیقی و حقوقی (بخش خصوصی) از تصمیمات و اقدامات مراجع اداری (غیرقضائی) میباشد

روند اجرای خدمت (گردش کار) :

براین اساس اشخاصی که احساس نمایند از قبل آرای قطعی مراجع حل اختلاف وزارت کار ، اجحافی متوجه آنان شده می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند در این صورت پرونده مربوطه از مرجع مورد نظر اخذ و بعد از رویت پرونده و انطباق محتویات و دفاعیات مکتوب در آن اگر عدم رعایت قواعد شکلی مشاهده شود پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیئت همعرض ارجاع ، در غیراینصورت با ابرام تصمیمات اتخاذ شده شکایت مدعی رد میگردد.

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :

بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری

مراجع حل اختلاف

نام اداره : روابط کار

-شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :

براساس ماده 157 قانونکار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانونکار و سایر مقررات مربوط باشد ، همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد کار ، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازشی مستقیم بین کارفرما یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشــــد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهدشد و در صورت عدم حصول سازشی از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانونکار رسیدگی لازم بعمل می آید.

-روند اجرای خدمت (گردش کار) :

گردش کار رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما گردش کار رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما

 

رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم درخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی میباشد ، دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی به روی برگهای مخصوصی نوشته میشود.

-قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :
ماده 157 قانونکار
فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت :
فرم دادخواست 
تکمیل فرم دادخواست توسط خواهان

-مدارک لازم جهت دریافت خدمت :
فرم دادخواست

فرم دادخواست اولیه فرم دادخواست اولیه


تکمیل فرم دادخواست توسط خواهان 
کپی کارت ملی یا شنایائی
قرارداد کار 
سایر مدارک مورد نیاز

 

تشکلات کارگری و کارفرمائی

نام اداره : روابط کار

-شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :
بمنظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی و خدمات تشکل کارگری در واحدها تشکیل میگردد. 

 -روند اجرای خدمت (گردش کار) :

گردش کار تشکیل شورای اسلامی کار گردش کار تشکیل شورای اسلامی کار

 

تشکلات کارگری و کارفرمائی در سه بخش نماینده کارگران ، شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمائی که در سه فعالیت عمل مینماید بجز این سه فعالیت عمده تشکیل هیئت موضوع ماده 22 ، کانون کارگران و مدیران بازنشسته ، کانون شوراهای اسلامی کار ، کانون انجمنهای صنفی کارگری یا کارفرمائی و مجمع نمایندگان کارگران نیز از فعالیتهای تشکلات کارگری و کارفرمائی میباشد.
-  تشخیص واحد مشمول قانونکار
- نوع تشکل قابل ایجاد به نسبت تعداد کارکنان واحد
-  تقاضای واحد در جهت تشکیل تشکل
-  آگهی تشکیل مجمع و ثبت نام اعضاء
- تشخیص صلاحیت داوطلبان
-  تشکیل مجمع عمومی و بررسی اساسنامه در صورت تشکیل شورا یا انجمن صنفی
- برگزاری انتخابات
- تکمیل فرم آماری و ارسال مدارک به وزارت کار
-  تهیه اعتبارنامه ، گواهینامه و یا کارت شناسائی جهت اعضاء تشکل

 -قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :
تبصره 4 ماده 131 قانونکار 
ماده یک دستورالعمل انتخابات نماینده کارگران مصوب 6/12/71 وزیر کار

 مدت زمان لازم برای انجام خدمات :
برای تشکیل هر تشکل مدت زمان متفاوتی لازم است که کوتاهترین زمان در خصوص تشکیل تشکل نماینده کارگران حداکثر یک هفته و طولانی ترین زمان برای تشکیل شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی است که حداکثر 2 ماه بطول می انجامد.

 

هیات تشخیص کار و کارگر

ممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود . رسیدگی به این اختلافات برابر ماده 157 قانون کار با هیات تشخیص میباشد و مرجع تجدیدنظر از آراء آن هیات حل اختلاف میباشد .

حدود وظایف و اختیارات هیات تشخیص

1-رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی میباشد .
2- رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.
3- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله مقصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید . کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معدل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند .
چنانچه مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع داده خواهد شد . در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف قراردادکار به حالت تعلیق در می آید .
چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کارنبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است .

ترکیب هیات تشخیص

1-یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تایید وزارت کار .
2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان .
3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان .
شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیات عبارتند از :
1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران 4- داشتن حداقل 5 سال سلابقه کار یا آشنائی با مقررات
2- داشتن حداقل 25 سال سن تمام کار و تامین اجتماعی .
3- داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدائی
مدت اعتبار نمایندگان 2 سال از تاریخ صدور اعتبار است .

نمایندگان کارگران و مدیران در موارد زیر شرایط عضویت را از دست میدهند :
1-استعفاء 2- فوت 3- رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی 4- پایان دوره نمایندگی 5- اعلام مراجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی 6- عدم رعایت آئین نامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات تشخیص .

نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات

هیات پس از وصول شکایت با رعایت نوبت دقت رسیدگی تعیین و طرفین برای ادای توضیحات دعوت میشوند . عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع از رسیدگی نخواهد بود .
جلسات هیات تشحیص در محل کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد .
تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ میشود . هیات تشخیص در صورت لزوم میتواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید 

مرجع تقدیم اعتراض

رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد . در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مذبور اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را کتبا" به هیات حل اختلاف تقدیم مینماید .

مدارک لازم جهت هئیت تشخیص :

پر کردن فرم شکایت در اداره کار-کپی شناسنامه -کپی کارت ملی

 

فرم دادخواست اولیه فرم دادخواست اولیه

 

گردش کار

 

گردش کار رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما گردش کار رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما
فرآیند شورای سازش فرآیند شورای سازش