مراحل رسیدگی در هیات تشخیص:

ابلاغ: پس از پذیرش و ثبت دادخواست شاکی توسط واحد شکایات، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد.که معمولا وقت رسیدگی به شاکی در اداره ابلاغ و به کارفرما یا خوانده از طریق مامور ابلاغ و یا مامور پست ابلاغ میگردد.(توضیح اینکه تاریخ ابلاغ دعوتنامه به مخاطب نباید کمتر از 3 روز از تاریخ جلسه رسیدگی باشد.)

جلسه رسیدگی: طرفین میبایست تمامی اسناد و مدارک خود را جهت اثبات مدعی یا رد ادعای طرف مقابل در روز جلسه به همراه داشته و به هیات رسیدگی کننده ارائه دهند.همراه داشتن برگه نمایندگی برای نماینده خواهان یا خوانده الزامی میباشد.

پس از اتمام جلسه رسیدگی به تشخیص هیات و با توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده،هر یک از مراحل زیر صورت میگیرد

تجدید وقت: در جلسه اول رسیدگی در صورت تکمیل بودن ادله اثبات دعوی با حضور و یا بدون حضور طرفین رای صادر خواهد شد مگر اینکه به دلایل موجه هیات صلاح بر تجدید وقت بداند

ارجاع به تحقیق: در صورت تعارض بین مدارک و یا اظهارات طرفین و یا نیاز به دریافت مدارک بیشترهیات میتواند علاوه بر تجدید وقت پرونده را به تحقیق یا بازرسی و یا کسب نظر کارشناس رسمی ارجاع نماید.

صدور رای: پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم و ادله کافی نفیا یا اثباتا هیات در ماهیت خواسته اقدام به صدور رای خواهد نمود.

( انواع رای: تصمیمات هیات شامل قرارها(مقدماتی و نهایی) و احکام میباشند.قرارهای مقدماتی قطعی و قرارهای نهایی (مانند حکم) قابل اعتراض میباشند.حکم هیات در ماهیت دعوا و بر اساس موارد خواسته خواهان صادر میگردد و میتواند نفیا یا اثباتا باشد.)

پس از صدور دادنامه پرونده جهت انجام مراحل ابلاغ به واحد ابلاغ ارجاع و رای به طرفین ابلاغ میگردد.

رای هیات تشخیص از تاریخ ابلاغ به طرفین ظرف مهلت 15 روز توسط هر یک از ایشان قابل اعتراض یا تجدید نظر خواهی میباشد.

( توضیح مهم: تاریخ ابلاغ رای و تاریخ ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی جزو 15 روز موصوف نمیباشد. ولی صرفا در صورتی که تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی با روز تعطیل رسمی یا تعطیل هفتگی مصادف شود، تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی به اولین روز اداری بعد از تعطیلی منتقل خواهد شد.)

پس از پایان مهلت مذکور و عدم اعتراض از سوی طرفین رای یا قرار نهای هیات تشخیص قطعی و لازم الاجرامیگردد و بدیهی است در صورت عدم اجرای رای از سوی خوانده( که معمولا کارفرما میباشد) با درخواست کتبی ذی نفع رای از طریق واحد اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

توضیح : در صورتی که پس از قطعیت رای هیات تشخیص هر یک از طرفین یا هر دو به هر دلیلی به مفاد رای صادره معترض باشند، افراد مقیم داخل کشور حداکثر 3 ماه و افراد مقیم خارج از کشور حداکثر 6 ماه مهلت دارند تا در دیوان عدالت اداری درخواست فرجام نمایند.ولی در هر حال  صرف طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مانع از اجرای آرای قطعی حل اختلاف نخواهد بود مگر اینکه دستور توقف عملیات اجرایی رای اختصاصا توسط شعب دیوان عدالت اداری صادر گردد.

در صورت اعتراض هر یک از طرفین و یا هر دو ظرف مهلت موصوف پرونده به ترتیب  آتی در هیات حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.