مراحل رسیدگی به شکایات و فرمهای مربوطه و نیز توضیحات تکمیلی به شرح ذیل می باشد:

تقدیم دادخواست( دادخواست بدوی)

مراحل رسیدگی در هیات تشخیص