مراحل رسیدگی به شکایات و فرمهای مربوطه و نیز توضیحات تکمیلی به شرح ذیل می باشد:

تقدیم دادخواست( دادخواست بدوی)

مراحل رسیدگی در هیات تشخیص  

رئوس فعالیتهای مهم اداره بازرسی کار

·         بازرسی ادواری از واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه برابر برنامه  زمان بندی و صدور ابلاغیه رفع نقص به کارفرما

·         بازرسی موردی از واحدهای منطقه  

·         بررسی نقشه های ساختمانی کارگاهها در راستای اجرای ماده 87 قانون کار

·         بررسی و تهیه گزارش حوادث ناشی از کارو اعلام نظر به مراجع قانونی

·         بازرسی از پرونده های ارجاعی از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف

·         بازرسی در خصوص صدور پروانه بهره برداری و اعلام نظر به مراجع مربوطه

·         حضور در مراجع قضایی در خصوص حوادث ناشی از کار و امور محوله آنها

·         بازرسی از شرکتهای خدماتی منطقه به لحاظ اجرای مقررات قانون کار و آیین نامه ها ی حفاظت فنی و بهداشت کار

·         تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و صدور گواهینامه برای آنان

·         تائید صلاحیت مسئولین ایمنی شرکتهای فعال در منطقه و صدور گواهینامه برای انان

·         برگزاری دوره های آموزش ایمنی در سطوح کارفرمایی و کارگری پیمانکاران

·         برگزاری دوره های اموزش ایمنی تحت عنوان اموزش علمی- کاربردی در صنایع

·         الزام کارگاههای مشمول کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به تشکیل آن و بررسی صورتجلسات واصله

·         شرکت در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و ارائه راهکارهای ایمنی به آنان

·         پیگیری اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه کار در راستای جایگزینی آن با نیروی کار داخلی