مدیریت روابط کار

 - رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون کار و مقررات مربوطه.

- نظارت عملیاتی و راهنمایی امور مربوط به چگونگی انعقاد پیمان های دسته جمعی کارگری و کارفرمایی.

- نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری با هماهنگی اداره کل روابط کار و جبران خدمت.

- بررسی طرح های مزد و بهره وری و رسیدگی به قراردادهای پاداش افزایش تولید.

- مدیریت امور مربوط به بازرسی مستمر از کارگاهها و کارخانجات حوزه استان و برقرار کردن مبانی حفاظتی و بهداشتی و ایمنی کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات ذیربط.

- برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با کارگران و کارفرمایان.

- انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون کار و مقررات بیمه بیکاری و برنامه های حمایت از مشاغل.

- نظارت بر اجرای آیین نامه های مربوط به بازرسی از کارگاهها، موضوع تبصره ماده 99 قانون کار.

- بررسی و پیگیری برای بهبود فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی از لحاظ کمی و کیفی و نظارت بر عملکرد آنها.

- مطالعه، تحقیق و تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار و ارایه راه حل های مناسب به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار.

- انجام امور مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های ذیربط.

- نظارت بر فعالیت ها و امور مربوط به وظائف واحدهای زیرمجموعه.

- هماهنگی و تعامل با واحدهای ستادی ذیربط به منظور حسن اجرای وظایف مربوطه.

- پیگیری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای تعیین اعضای مراجع حل اختلاف و صدور اعتبارنامه ها.

اداره روابط کار

 - رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی.

- تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون و مقررات کار.

- راهبری و هدایت مراجع حل اختلاف واحدهای شهرستانی و ارائه نظر مشورتی به آنان در زمینه اجرای صحیح قانون کار و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.

- برنامه ریزی به منظور نظارت بر چگونگی عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان.

- مشاوره و راهنمائی کارگران و کارفرمایان در زمینه مسائل مربوط به روابط کار.

- برنامه ریزی دوره های آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل و پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح طرح مزبور در واحدهای مشمول.

- برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر فی مابین نمایندگان کارگران و کارفرمایان جهت رفع مشکلات و نارسائیهای ناشی از کار.

- بررسی و تائید قراردادهای پاداش افزایش تولید موضوع ماده 47 قانون کار.

- بررسی و اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار و تائید آنها جهت اجرا.

- بررسی و اظهار نظر در مورد اصلاحیه های طرح طبقه بندی مشاغل.

- نظارت بر فعالیت دفاتر فنی طبقه بندی مشاغل.

- بررسی آئین نامه های انضباط کار واحدهای مشمول قانون کار استان.

- انجام راهنمائی های لازم جهت انعقاد پیمانهای دسته جمعی.

- بررسی پرونده های مفتوحه در دیوان عدالت اداری و شرکت در جلسات دیوان بر حسب ضرورت.

- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان و تدوین گزارشات توصیفی و تحلیلی برای ارائه به واحدهای ستادی ذیربط.

- برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره های آموزشی تخصصی و عمومی برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص و حل اختلاف.

- ارائه پیشنهاد و فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور افزایش توان علمی کارکنان با همکاری واحدهای ستادی ذیربط.

- بررسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران حقیقی و حقوقی جهت اجرای دقیق مقررات قانون کار.

- هماهنگی با واحدهای ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوط.

واحدهای اداره روابط کار

  

 

- نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون، مقررات و ضوابط بیمه بیکاری در سطح استان.

- ارتباط، هماهنگی و همکاری مستمر با سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی جهت آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری و نظارت مستمر برکمیت و کیفیت دوره های آموزشی.

- بررسی اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق راهکارهای قانونی.

- همکاری، هماهنگی و تعامل با سازمان تامین اجتماعی استان به منظور حسن اجرای قانون بیمه بیکاری.

- بررسی طرح های اصلاح ساختار اقتصادی در کمیته فنی استان و ارائه به ستاد جهت طرح در شورای عالی کار و نظارت بر اجرای طرحهای مصوب.

- ارتباط مستمر با واحدهای اجرائی و دستگاههای ذیربط استان به منظور حمایت از مشاغل.

- .مطالعه و بررسی عوامل مشکل زا در بنگاههای اقتصادی و ارائه راهکارهای مناسب و عملی به  سازمانهای ذیربط به منظور رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید و حضور موثر و مستمر در جلسات استانی و ارائه پیشنهاد لازم.

- شناسایی واحدهای مشکل دار استان و انجام اقدامات کار بردی و موثر به منظور حمایت از مشاغل.

- تهیه و تدوین اطلاعات آماری ماهیانه، فصلی و سالیانه مربوط به بیمه بیکاری در سطح استان و تحلیل و تفسیر جداول و نمودارهای آماری و ارائه پیشنهادات لازم به ستاد.

- هماهنگی و تعامل با ستاد به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری.

- برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات کمیته های هماهنگی استان و نظارت بر عملکرد کمیته های دو نفره.

اداره بازرسی کار

- انجام بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار طبق برنامه بازرسی سالیانه با نظارت رئیس بازرسی کار.

- پیگیری اجرای قانون کار و دستورالعملهای مربوطه بویژه مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، کارهای سخت و زیان آور، کارگران نوجوان و اشتغال اتباع خارجی .

- پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ایمنی و حفاظت فنی و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به مبادی ذیربط در ستاد.

- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و سایر افراد در معرض خطرات و صدمات ناشی از حوادث کار، با همکاری مراجع ذیربط استانی، اداره کل بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت متبوع.

- بررسی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول قانون کار و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری عوامل مرتبط با حوادث به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آنها حسب مقررات مربوطه.

- پیگیری تشکیل کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور و راهنمایی متقاضیان.

- بررسی صورتجلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور به منظور انطباق با قوانین و مقررات مربوط.

- برنامه ریزی و پیگیری در مورد تشکیل و فعال سازی کمیته های حفاظت فنی در کارگاههای مشمول آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار استان و نظارت مستمر برعملکرد آنها.

- برنامه ریزی جهت حضور بازرسان کار در جلسات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و بررسی و ارزیابی صورتجلسات کمیته های حفاظت و بهداشت کار واصله از کارگاه ها و انجام مکاتبات لازم.

- پیگیری اجرای مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور.

- نظارت بر عملکرد شرکت های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی و بررسی گزارشات و شکوائیه های واصله در خصوص لغــو یا رد صلاحیت و رتبه بندی شرکت های مزبــور.

- انجـام تمهیدات لازم به منظـور ارتقاء توان علمی و فنـی و تجربی بازرسـان کـار با همکـــاری واحدهای ستادی ذیربط.

- هماهنگی و تعامل با وزارتخانه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های بازرسی کار و مقررات مربوطه.

- نظارت بر اجرای برنامه های بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار توسط واحدهای تابعه در شهرستانها.

- ارتباط مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاههای مرتبط با حوادث ناشی از کار در استان از قبیل نظام مهندسی، شهرداری، مسکن و شهرسازی درخصوص رعایت مقررات قانون کار و آیین نامه های ایمنی و کارگاههای مشمول قانون کار

- پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات صورت گرفته از اداره کل بازرسی کار در ستاد وزارتخانه.

واحدهای اداره بازرسی کار 

 

- اجرای قانون و آئین نامه های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی در سطح استان.

- تقویت و توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق ساز و کارهای ارائه شده از سوی ستاد وزارتخانه.

- ترویج گفتگو های دو جانبه و سه جانبه بین کارگران و تشکل های مربوطه به منظور حل مشکلات و معضلات کارگری، بهبود شرایط کار و ارتقای بهره وری نیروی کار در سطح استان.

- نظارت بر مجامع عمومی و انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی استان.

- بررسی علل عدم فعالیت تشکل ها و ارایه راهکار به منظور تجدید فعالیت آنها.

- انجام امور مربوط به تایید اساسنامه، ثبت و صدور مدارک مربوطه در استان.

- بررسی و رسیدگی به تخلفات مسئولان تشکل های استانی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب ضوابط و مقررات.

- صدور اعتبار نامه مراجع حل اختلاف (نماینده کارگران و کارفرمایان).

- ارائه مشاوره و راهنمائی به کارگران و کارفرمایان در مورد نحوه ایجاد تشکل ها و انجام فرایند های اداری مربوطه.

- تهیه و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمائی و نمایندگان کارگران در سطح استان و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات مربوطه.

- برنامه ریزی بــرای برگــزاری دوره هـای آموزشی کاربردی برای کارگـران و کارفرمـایان استان.

- هماهنگی با واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوطه.