مدیریت پشتیبانی

 - تائید نهایی احکام پرسنلی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در خصوص پرسنل.

-  نظارت و هماهنگی امورات پشتیبانی و خدماتی اداره کل با سایر واحدها.

-   نظارت و ارزشیابی عملکرد بر اساس برنامه های مصوب.

-  نظارت و ارائه برای امورات اداری شامل جذب، استخدام، بازنشستگی، مرخصی، گزارش کار و غیره در ارتباط با پرسنل.

-  شرکت در کمیسیون ها، شورای اداری و اموراتی که ارجاع می گردد. 

  - تشخیص و تعهد اسناد مالی اداره کل.

 - نظارت بر مسائل مالی با توجه به قوانین.

 پیگیری امور مربوط به بودجه ریزی.

-  پیگیری موافقتنامه های استانی شامل تملک سرمایه ای و هزینه ای.   

-  نظارت و پیگیری جذب در آمدهای قانونی.

-  نظارت بر تخصیص اعتبارات به واحدهای تابعه.

-  مسئولیت کمیسیون معاملات و خسارات در اداره کل.

-  بررسی و پیگیری مشکلات اداری و مالی و طرحهای واحدهای ستادی و شهرستان.

- تهیه گزارشات مالی، اداری، آماری و عملکرد اداره کل.

- پیگیری طرحهای تهیه شده توسط دفاتر فنی و تامین اعتبار بر اساس قوانین بودجه.

-  ابلاغ دستور العملهای قانون بودجه به واحدها.

-  شرکت در کمیسیون ها، شورای اداری و اموراتی که ارجاع می گردد.