مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی

- نظارت بر اجرای قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور رفاهی و اجتماعی جامعه هدف به ویژه کارگران .

- فراهم ساختن امکانات رفاهی جهت کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات رفاهی در کارگاهها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تأمین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.

- برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی ، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی ذیربط و سایر دستگاهها.

- پیگیری و نظارت بر واگذاری سهام درجامعه هدف با ملاحظه دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارتخانه.

- تهیه و تنظیم و اجــرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کـار در کـارگاهها براسـاس
وظایف و برنامه های وزارتخانه.

- اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به الگوهای برتر استانی ابلاغی از سوی وزارتخانه.

- ترویج فرهنگ کار آفرینی و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در بنگاههای اقتصادی و جامعه هدف.

- تعامل و هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط استانی به منظور انجام سیاستهای پیشگیرانه آسیب های اجتماعی در جامعه هدف، در حدود قوانین و مقررات مربوطه.

- مدیریت و نظارت در زمینه همکاریهای تعاملات درون بخشی و بین بخشی در حوزه های امور اجتماعی استان و سطوح متعدد پیشگیری.

- تحلیل مستمر وضعیت مؤلفه های رفاه اجتماعی و توانبخشی در استان.

- تعامل با نهادهای حمایتی و بیمه ای و سازمان های غیردولتی فعال در حوزه رفاه اجتماعی.

- ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان.

- نظارت بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان.

- تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان.

- مشارکت و همکاری در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری با واحدهای ستادی ذیربط.

- ارائه گزارشات تحلیلی مستمر به حوزه های ستادی مرتبط(رفاه، فرهنگی و اجتماعی ) در مورد اجرای سیاستها، برنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه.

تعاریف سطوح پیشگیری:

الف- پیشگیری سطح اول (اطلاع رسانی و آگاه سازی) ؛ انجام مداخله قبل از اینکه آسیب ، اختلال یا ناتوانی ایجاد گردد، این پیشگیری معطوف به افراد سالم است.

ب- پیشگیری سطح دوم (ارائه خدمات و مداخله) ؛ انجام اقداماتی به منظور شناسایی و درمان هرچه سریع تر پس از وقوع آسیب یا ناهنجاریها.

ج- پیشگیری سطح سه (قادرسازی یا بازتوانی) ؛ انجام اقداماتی با هدف کاستن از ناتوانی و عوارض ناشی از آن ، پس از وقوع آسیب و یا ناهنجاری.

- اجرای قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور رفاهی و اجتماعی کارگران با هماهنگی ستــاد وزارتخانه.

- فراهم ساختن امکانات رفاهی برای کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات رفاهی در کارگاهها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.

- برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح آگاهی و مهارتهای اجتماعی جامعه هدف با همکاری سایر دستگاههای استانی.

- پیگیری و نظارت بر واگذاری سهام درجامعه هدف با توجه به دستورالعمل های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه.

- اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به انتخاب الگوهای برتر استانی (کارگری ،‌کارفرمائی، زنان و ...) با هماهنگی ستاد  وزارتخانه.

- تعامل با دستگاهها و سازمانهای مربوطه در استان، در زمینه ارائه تسهیلات به منتخبان جامعه هدف.

- اجرای برنامه های ابلاغی ستاد وزارتخانه در خصوص بهره مندی جامعه هدف از خدمات پیشگیرانه سطح اول.

- تعامل و هماهنگی با دستگاههای استانی ذیربط به منظور انجام سیاستهای پیشگیرانه سطح اول در رابطه با جامعه هدف در حدود قوانین و مقررات مربوطه.

- تهیه، تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کار در کارگاههـا براساس وظایف و برنامه های وزارتخانه.

- ترویج فرهنگ کارآفرینی و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در بنگاههای اقتصادی و جامعه هدف.

- برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه ها و پیوست های فرهنگی ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه.

- اجرای برنامه ها و سیاستهای مربوط به اشاعه فرهنگ کار ، تعاون و اخلاق حرفه ای جامعه هدف براساس الگوهای بومی و اسلامی در سطح استان.

- برنامه ریزی به منظور برگزاری مراسم و اجرای جشنواره های فرهنگی و مذهبی در جامعه هدف و ارائه گزارشات لازم به ستاد وزارتخانه.

- تعامل و همکاری با سایر دستگاههای استانی با هدف ایجاد زمینه های مناسب به منظور اجرای طرح های اوقات فراغت جامعه هدف با رویکرد فرهنگی.

- ترویج و توسعه فعالیت های ورزشی و تفریحات سالـم درجامعه هدف با همکـاری و هماهنگی سایـر دستگاههای ذیربط استانی.

- برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی ذیربط و سایر دستگاهها.

- اجرای صحیح قوانین ، دستورالعمل ها و آئین نامه های مرتبط با مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران در استان .

- نظارت بر اجرای ورزش های همگانی و برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی جامعه هدف در استان.

- برنامه ریزی استانی به منظور اجرای سیاستها و خط مشی های مربوط به سطوح 2 و 3 از آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی حسب قوانین و برنامه های ابلاغی از ستاد.

- تحلیــل مستمــر وضعیت مؤلفه های اجتماعی در حوزه هــای آسیب های اجتماعـی، توانبخشــی، حمـــایتی و توانمندسازی.

- ارتباط با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه آسیب های اجتماعی، توانبخشی ، حمایتی و توانمندسازی.

- بررسی تطبیقی و عملکردی شاخص های استانی با اهداف و برنامه های ابلاغی ستاد در حوزه های
آسیب های اجتماعی، توانبخشی حمایتی و توانمندسازی و ارائه گزارشات لازم به وزارتخانه.

- مدیریت و نظارت در زمینه همکاریهای درون بخشی و بین بخشی در حوزه آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی.

- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای سطوح پیشگیری 2 و 3 از آسیبهای اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی سازمانهای وابسته.

- تعامل با سازمانها و شوراهای مرتبط با امور رفاه اجتماعی.

- نظارت بر فعالیتهای سازمانهای وابسته استانی در خصوص اعتبارات تخصیصی.

- ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان.

- نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان و ارائه گزارشات تحلیلی به ستاد وزارتخانه.

- تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان.

- جمع بندی نظرات و پیشنهادات ارسالی از سوی ذینفعان و صاحبنظران حوزه بیمه ای و تحلیل و ارائه گزارشات لازم به منظور بهبود فرآیندهای انجام کار .

- مشارکت و همکاری با واحدهای ستادی ذیربط در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری.

- ارزیابی و آسیب شناسی مداوم شاخص های خدمات رسانی در حوزه مربوطه در استان و ارائه گــزارش به ستاد وزارتخانه.