اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب کرج

این اداره در شهرستان کرج از سال 1352 فعالیت خود را در شهرستان کرج آغاز کرد و در سال 1383 به اداره هدایت نیروی کار شهرستان کرج تغییر نام یافت وپس از آن در سال 1394 به نام اداره تعاون کارورفاه اجتماعی جنوب شهرستان کرج تغییر نام یافت.این اداره شهرستانی با هدف انجام کلیه امور  و فعالیتهای اجرایی حوزه تعاون،کار ورفاه شهرستان کرج تاسیس و در حوزه صف این اداره کل ،امور مرتبط با مشاوره روابط کار مراجعان،شکایات،بازرسی کار ، حوادث کار ، شورای سازش ، امور مشاغل سخت و زیان آور ،تعاونیها، روابط کار ، هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و سایر امور اجرایی در این اداره شهرستانی به صورت یک مجموعه مدون به مردم شریف شهرستان خدمت رسانی میگردد.


ریاست : آقای مسعود جعفر پور

 
آدرس : کرج- میدان استاندارد – جنب سازمان فنی و حرفه ایی شهید خدایی
تلفن : 2808899 فاکس : 2805036