لوگوی شورای هماهنگی2

 

الف) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان:

1.ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاههای تابعه وزارتخانه در سطح استان

2.ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

3.ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه


ب)وظایف شورای هماهنگی استان:

1.بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا در جهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله بر اساس شرح وظایف هر یک از

واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان

2.تعیین وظایف و تکالیف هر یک از اعضای شورا در جهت اجرای مصوبات شورا

3.ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضای شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاههای اجرایی و مرتبط در سطح استان

4.سیاستگذاری و تصمیم گیری در چارچوب قوانین و وظایف وزارت متبوع

5. اجرای مصوبات پیگیری نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا

6-تشکیل کارگروههای تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه در جلسات شورا


ج) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان:

1- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (ریس شورا)

2- مدیر کل تامین اجتماعی استان

3- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان

4- مدیر کل بهزیستی استان

5- مدیر درمان تامین اجتماعی استان

6- رئیس اداره امور شعب بانک رفاه کارگران

7- رئیس اداره امور شعب بانک توسعه تعاون استان

8- مدیر صندوق کار آفرینی امید

9- مدیریت صندوق بازنشستگی

10- مدیریت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان

11- دبیر شورای هماهنگی استان 

رئیس شورا در موارد مرتبط می تواند از مسئولین سایر دستگاه های اجرایی استان و یا اشخاص صاحب نظر برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

1 مدیر تامین اجتماعی مدیر فنی حرفه ای
مدیران شورای هماهنگی مدیران شورای هماهنگی مدیران شورای هماهنگی
مدیربازنشستگی مدیر کارافرینی امید مدیران شورای هماهنگی
مدیران شورای هماهنگی دبیر شواری هماهنگی علی محمد