بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر تعاونی های استان البرز
هدف از بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر تعاونی های استان البرز می باشد که این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای انجام پذیرفته است.با هدفمندسازی یارانه ها نتایج زیر حاصل می گردد. افزایش کارایی تعاونی ها، از طریق ازادسازی قیمت، کاهش فساد و اتلاف منابع ناشی از یارا نه ها ی غیر هدفمند در تعاونی ها، اصلاح ساختار د رامدی بنگاههای تولیدکننده انرژی و تغییر نظام توجیه
پایان یافته
1391/01/01
1395/07/05
کار فرما
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی
پیمانکار اصلی
مجتبی تیبا
اطلاعات تماس پیمانکاران
ارشیو طرح های پژوهشی آموزش،ترویج و تحقیقات تعاون

بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر تعاونی های استان البرز