مطالعه و بررسی نقش تسهیلات بخش تعاون در ایجاد فرصت های شغلی استان البرز
هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی نقش تسهیلات بخش تعاون در ایجاد فرصت های شغلی می باشد،روش پژوهش بصورت اسنادی و کتابخانه ای بوده است و جامعه آماری شرکت های تعاونی شهرستان کرج استان البرز در نظر گرفته شده است،
پایان یافته
1392/01/01
1395/07/05
کار فرما
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی
پیمانکار اصلی
ابراهیم نوروزیان
اطلاعات تماس پیمانکاران
ارشیو طرح های پژوهشی آموزش،ترویج و تحقیقات تعاون

مطالعه و بررسی نقش تسهیلات بخش تعاون در ایجاد فرصت های شغلی استان البرز