مطالعه و بررسی علل رکود تعاونی های خدماتی استان البرز
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی (برآوردی) و مصاحبه موردی به منظور توصیف شرایط موجود تعاونی های خدماتی با هدف مطالعه نقاط قوت و ضعف تعاونی های خدماتی استان البرز و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور افزایش بازدهی و توسعه تعاونی های خدماتی انجام گردیده است، جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های تعاونی خدماتی استان البرز می باشد. در تحقیق حاضر از روش پیمایشی با تکنیک مصاحبه ،کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد، محقق با مصاحبه با اعضای هیئت مدیره تعدادی از شرکت های تعاوی خدماتی راکد به بررسی علل رکود آن شرکت ها پرداخته است روش کتابخانه‌ای نیز در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است. در این روش محقق از مهم‌ترین ابزار خود یعنی فیش برداری استفاده کرده است. اکثر مدیران شرکت های تعاونی استان البرز یکی از مهم ترین علت رکود تعاونی های استان را منابع مالی می دانند آنها معتقدند با حل شدن مشکلات مالی تعاونی ها و تخصیص اعتبارات به این بخش، مشکل بسیاری از تعاونی ها حل می شود. اعتبارات افزایش پیدا کرده است و اگر بانک ها نیز کمک کنند بیشتر تعاونی ها فعال خواهند شد. علت دیگر رکود بعضی از تعاونی ها را اختلافات اعضا بیان می کنند و می افزایند: درصد ناچیزی از علل رکود ناشی از این مشکل است که با راهنمایی گرفتن واحد مشاوره اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و فعال کردن اتاق تعاون می توان این مشکل را نیز برطرف کرد.آنها اظهار می کنند: تحصیلات کم اعضا نیز 2 درصد از علل رکود تعاونی ها را موجب شده است. تعاون فرابخشی است و اثر و نتیجه آن به تمام بخش ها می رسد و در اصول 43 و 44 قانون اساسی نیز به صراحت به نقش تعاون و ایجاد بستر مناسب برای آن اشاره شده است. علت رکود تعاونی ها و مشکلات تعاونی های راکد باید بررسی شود و اگر مالی باشد تزریق مالی صورت پذیرد و اگر مشکل حقوقی داشته باشند واحد مشاوره و شورای حل اختلاف به بررسی مشکل و رفع آن بپردازد و در غیر این صورت تعاونی های راکد منحل گردد .
پایان یافته
1393/01/01
1395/07/05
کار فرما
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی البرز
پیمانکار اصلی
مهدی مختارپور
اطلاعات تماس پیمانکاران
آرشیو دفتر آموزش،ترویج و تحقیقات وزارت متبوع

مطالعه و بررسی علل رکود تعاونی های خدماتی استان البرز