مطالعه و بررسی میزان مؤفقیت تعاونی های بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی در استان البرز
برای مطالعه موضوع از دو روش اسنادی و روش مطالعه میدانی (با استفاده از تکنینک مصاحبه) استفاده خواهد شد. متغیرهایی که بر اساس مطالعات نظری و تحقیقات پیشین شناسایی شده و در تحقیق به دنبال بررسی و‌ اندازه‌گیری آن ها هستیم به شرح زیرند: میزان همکاری سازمان‌های ذیربط، میزان انسجام در روابط درونی تعاونی، تعهد و نفوذ اعضای هیأت مدیره در جلب همکاری اعضا (مشارکت اعضا)، میزان مسئولیت پذیری اعضا، میزان دلبستگی اعضا به شرکت، میزان روابط عاطفی اعضا، نحوه مدیریت، رضایت از عملکرد هیئت مدیره، میزان توفیق تعاونی. برای سنجش متغیر وابسته یعنی مؤفقیت و عدم مؤفقیت تعاونی ها، ارزیابی اعضای تعاونی از ابعاد عملکردی و میزان تحقق اهداف شرکت ها (ارزیابی اعضا از میزان رعایت مفاد مندرج در اساسنامه تعاونی و دستیابی به اهداف مندرج در اساسنامه) به عنوان شاخص متغیر مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه آماری و همچنین نمونه تحقیق شامل تعاونی های بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی استان البرز می باشد که شامل ۲ تعاونی بنیاد توسعه تعاون و کارافرینی زنان و مردان است. تعاونی بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی زنان 127 عضو و بنیاد آقایان دارای 16 عضو می باشد.
پایان یافته
1393/01/01
1395/07/05
کار فرما
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز
پیمانکار اصلی
اکرم فلاح نژاد
اطلاعات تماس پیمانکاران
ارشیو طرح های پژوهشی آموزش،ترویج و تحقیقات تعاون

مطالعه و بررسی میزان مؤفقیت تعاونی های بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی در استان البرز