آسیب شناسی تعاونی های غیرفعال بانوان استان البرز
برای انجام این پژوهش با توجه به ماهیت این تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد . روش اسنادی برای مطالعه ادبیات موضوع، بررسی پیشینه تحقیق و مبانی نظری و مسائل مربوط به آمارها و اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است که با استفاده از کتابها، نشریات، مقالات داخلی و خارجی انجام شده است.به منظور توصیف وتحلیل مسائل مطرح شده در فرضیات از روش پیمایش استفاده شده است.هدف تحقیق پیمایش آن است که با توصیف ویژگیهای واحد تحلیل و با مقایسه دقیق خصوصیات آن به استنباط علی نائل آمد. در این راستا جهت سنجش موضوع مورد مطالعه از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده است. از آنجا که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه ماتریس داده های ساختمند است، رایج ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است.(همان منبع:14) در این تحقیق نیز برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و در آن نیز از سولات بسته و به صورت حضوری به جمع آوری اطلاعات مبادرت شده است. با توجه با این که کل بانوان شاغل در تعاونی های غیرفعال استان البرز 941 نفر می باشند و بر اساس محاسبه فرمول کوکران با احتساب خطای 5 درصد تعداد 272 نفر به عنوان حجم نمونه در این پژوهش در نظر گرفته شده است. تعداد تعاونی‌های فعال بانوان ۷ هزار و ۳۴۴ شرکت تعاونی با عضویت بیش از ۱۰۰ هزار نفر از بانوان و اشتغال ۷۶ هزار نفر است که حدود ۸۶ درصد از اعضای تعاونی‌های موصوف بانوان بوده و مابقی را مردان تشکیل می‌دهند. هم‌اکنون ۷ هزار و ۳۴۴ شرکت تعاونی با عضویت بیش از ۱۰۰ هزار نفر از بانوان و با اشتغال ۷۶ هزار نفر در سراسر کشور فعال هستند. نتایج توصیفی و تحلیلی 1. سن پاسخگویان را به سه قسمت (زیر 30 سال) ،( 30 تا 50 سال) و(بالای 50 سال)تقسیم بندی کردیم . سهم گروه اول 48 نفر (17.6 درصد) ، سهم گروه دوم 95 نفر (34.9 درصد) و سهم گروه سوم 129 نفر (47.4 درصد) می باشد . بیشترین فراوانی مربوط به گروه بالای 50 سال می باشد و میانگین سنی پاسخگویان 43 سال می باشد. و متاسفانه اعضای جوان در این تعاونی ها کمتر عضو هستند و این شاید به دلیل سودآوری پایین آن باشد. 2. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل به این صورت است که 33 نفر مجرد 239 نفر متاهل می باشند که بر حسب درصد 12.2 درصد را مجردها و87.8 درصد را متاهل ها به خود اختصاص می دهند. 3. بر حسب مقطع تحصیلی 73 نفر سیکل و زیر آن، 145 نفر دیپلم ، 30 نفر فوق دیپلم، 21 نفر کارشناس، 3 نفر کارشناس ارشد و بدون دکتر به پرسشنامه ها پاسخ داده اند که از این تعداد بر حسب درصد 26.8 درصد سیکل و زیر آن، 53.3 درصد دیپلم ، 11 درصد فوق دیپلم، 7.7 درصد کارشناس، 1.1 درصد کارشناس ارشد و صفر درصد دکتر می باشند. بیشترین فراوانی(مد یا نما) مربوط به اعضای دیپلم می باشد. و متاسفانه می بینیم که سطح تحصیلات در تعاونی های استان البرز بسیار پایین می باشد. 4. 34.1 درصد با قطعیت زیاد معتقدند که عضویت صوری در تعاونیهای خانوادگی در عدم فعالیت بانوان تاثیر گذار است، 47.8 درصد موضع متوسط و 18.1 درصد با قطعیت کمتری به این موضوع معتقدند اما نکته ای که وجود دارد این است که عضویت صوری در تعاونی ها به دلایل مختلف از دیرباز وجود داشته و دارد و جزو آسیب های همیشگی تعاونی ها محسوب می شود و شاید از دلایل آن بشود به مواردی همچون قوانین قدیمی ثبت تعاونی ها، بی علاقگی نسبت به تعاونی، عدم آموزش کافی، کم سود بودن تعاونی ها و رو آوردن اعضا به شغل های دیگر اشاره کرد. 5. در این فرضیه عموما پاسخگویان موضع بینابینی داشتند، 27.9 درصد زیاد، 46.3 متوسط و25.7 درصد کمتر به تاثیر کمبود نیروی متخصص و علاقمند به عضویت در تعاونیهای بانوان در فعالیت تعاونی اعتقاد داشتند و این ناشی از تخصصی کار نکردن تعاونی های مورد بررسی و احساس نیاز نکردن به افراد متخصص است که در نوع خود آسیب محسوب می شود و ما باید تعاونی های کشور را به سیستم های مکانیزه و کامپیوتری مجهز کنیم و افرادی را جذب کنیم که متخصص و تحصیلکرده باشند تا بتوانند بخش تعاونی را در کشور رونق بخشند تا مردم دید منفی خود را نسبت به تعاون و تعاونی اصلاح نمایند. 6. به نظر می رسد سلطه مردان در تمام بخش های تعاونی نمود داشته و تعداد زیادی از زنانی که در این بخش مشغول فعالیت هستند به این قضیه معتقدند. 37.2 درصد با قطعیت زیاد، 44.4 درصد متوسط و 18.4 درصد با قطعیت پایین تری به این موضوع اذعان دارند. و شاید این قضیه به باورهای غلط و قدیمی مردسالارانه کشور برگردد و راهکار حل این قضیه فرهنگ سازی و آموزش است چرا که عده زیادی از زنان هستند که در نقش های مدیریتی بسیار حرفه ای ظاهر شده و توان بالای کاری و فنی و علمی خود را اثبات نموده اند، همچنین زنان نیز باید خود را از هر جهت قبول داشته و برای پیشرفت خود در هر زمینه ای بیشترین تلاش خود را مبذول دارند. 7. بیش از نیمی از پاسخگویان (51.4 درصد) به این قائلند که پایین بودن سطح اشتغال زنان در رشته های مولد و فنی حرفه ای نسبت به مردان در عدم موفقیت تعاونی تاثیر دارد. 26.8 درصد موضع متوسط و 21.8 درصد کمتر به موضوع قائلند. این شاید به بی علاقگی زنان نسبت به کارهای فنی و حرفه ای و تا حد زیادی نیز به باورهای مردم مبنی بر عدم انجام کارهای فنی برای زنان و عار بودن آن برای زن برگردد که فرهنگ سازی آن توسط رسانه ها به اصلاح این دید کمک می کند. 8. در این زمینه 51.9 درصد کاملا موافق، 30.1 درصد موضع متوسط و 18 درصد کمتر موافقند که این مسئله برمی گردد به حضور حداقل زنان در زمینه های مدیریتی که عواملی مثل فرهنگ مردسالارانه ایرانی و دیدگاه منفی برخی از زنان به کار و عواملی که مطرح شد. 9. در این زمینه 32.7 درصد زیاد، 44.9 درصد متوسط و 22.4 درصد کم را در پرسشنامه علامت زده بودند. آموزش در تعاونی جزو اصول اولیه و لاینفک تعاون محسوب می شود و عموم پاسخگویان به این قضیه اذعان داشتند. اما متاسفانه در تعاونی های کشور جدی گرفته نمی شود. 10. از لحاظ توان اقتصادی بانوان 41.1 درصد معتقدند که کمبود منابع مالی بانوان در پیشبرد اهداف تعاونی خلل ایجاد می کند، 39.7 درصد نظر بینابین دارند و 19.2 درصد با این گویه موافقت کمتری دارند. توان اقتصادی مسلما باعث رشد بیشتر تعاونی ها می شود و عمده علل فروپاشی تعاونی ها در واقع توان پایین اقتصادی آنهاست. 11. 31.9 درصد مخالفت خانواده با مشارکت زنان را عامل مهمی در جهت عدم رشد تعاونی ها می دانند، 39 درصد بینابین و 29.1 درصد این عامل را ضعیف می دانند.
پایان یافته
1393/01/01
1395/07/05
کار فرما
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی البرز
پیمانکار اصلی
اکرم فلاح نژاد
اطلاعات تماس پیمانکاران
آرشیو دفتر آموزش،ترویج و تحقیقات وزارت متبوع

آسیب شناسی تعاونی های غیرفعال بانوان استان البرز