بررسی راهکارهای نوین ترویج فرهنگ تعاون در میان تعاونی های استان البرز
هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون هم از بعد رسمی و ساختاری و هم از بعد غیررسمی و فرهنگ سازی عمومی در استان البرز می باشد. در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونیها ی استان البرز به تعداد 3314 تعاونی(آمار سال 1393) است. بطور کلی ابزارهای نوین ترویج تعاون به شرح ذیل می باشند: o استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی مجازی : o استفاده از گروه های مرجع جدید(ورزشکاران، هنرمندان) و چهره های مورد پذیرش به منظور ترویج فرهنگی تعاون: o بهره گیری از طرح هایی مانند سرباز مروج تعاون : o فعال سازی اتحادیه ها ی تعاونی واتاق های تعاون در بخش آموزش وترویج o فعال سازی تعاونیها درامر آموزش وترویج o تشکیل وتوسعه تعاونیهای آموزشی o توسعه همکاری با دستگاههای اجرایی وبهره گیری از مشارکت ایشان o توسعه نمایشگاههای ترویجی تعاون o فعال سازی کلیه کارشناسان بخش تعاون درامر ترویج o مشارکت فعال با صداوسیما o بهره گیری موثر و مناسب از فناوری های جدید مانند اینترنت .لوح فشرده o استفاده از شیوه های تشویقی در تعاونیها o معرفی تعاونیهای الگو وموفق با روشها وشیوهای مناسب ترویجی o بکارگیری ترویج خصوصی o استفاده از ظرفیت سمن ها به منظور ترویج فرهنگ تعاون (سازمان های مردم نهاد)
پایان یافته
1393/01/01
1396/08/20
کار فرما

پیمانکار اصلی
دکتر مهدی مختار پور
اطلاعات تماس پیمانکاران
ارشیو طرح های پژوهشی آموزش،ترویج و تحقیقات تعاون

بررسی راهکارهای نوین ترویج فرهنگ تعاون در میان تعاونی های استان البرز