بررسی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت شش سیگمای ناب در تعاونی¬های تولیدی/ صنعتی کرج
امروزه دستیابی و نگهداری عملکرد اقتصادی مطلوب و موفق، در گرو بهبود مستمر کیفیت می‌باشد. این پژوهش با موضوع «بررسی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت شش سیگمای ناب در تعاونی¬های تولیدی- صنعتی» انجام شده است. مدیریت مبتنی بر تولید ناب و رعایت اصول شش سیگما برای بنگاه¬ها امکان حصول سطح بالایی از کارایی، رقابت¬پذیری و انعطاف¬پذیری فراهم می¬نماید. لذا، ترکیب این دو روش، ابزار نیرومندی برای اجرای برنامه بهبود مستمر و متعالی شدن سازمان است. بر اساس مروری بر مبانی نظری موجود، عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت شش سیگمای ناب عبارتند از؛ 1) سبک رهبری، 2) سیستم آموزشی مناسب، 3) سیستم مدیریت فرآیندها، 4) سیستم ارتباط با مشتری و 5) راهبرد سازمانی که فرضیات پژوهش با لحاظ نمودن عوامل مذکور تدوین و در تعاونی¬های تولیدی/صنعتی شهر کرج مورد آزمون قرار گرفته¬اند.لذا،رویکرد پژوهش از نوع توصیفی/پیمایشی و جامعه آماری آن، شامل کلیه مدیران تعاونی¬های تولیدی/صنعتی شهر کرج بوده که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده تعداد 197مورد انتخاب گردید.. برای گردآوری داده¬های مورد نیاز از روش کتابخانه¬ای، اسناد و مدارک درون سازمانی و روش میدانی استفاده گردیده است و در نهایت، داده¬های جمع¬آوری و با استفاده از آزمون¬های آماری توسط نرم¬افزار آماری اس پی اس اس مورد بررسی قرار گرفتند .برای تجزیه¬وتحلیل فرضیات پژوهش از تکنیک¬های آمار استنباطی از جمله: تی، فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن متناسب با ماهیت پژوهش استفاده شده ¬است.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از دیدگاه مدیران تعاونی¬های تولیدی/صنعتی شهر کرج (جامعه آماری)، تنها دو عامل از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت شش سیگمای ناب، یعنی «سبک رهبری» و «سیستم آموزشی» در وضعیت مطلوبی بوده و امکان موفقیت سیستم مذکور را افزایش می¬دهند، ولی سه عامل دیگر، یعنی «سیستم مدیریت فرآیند»، «سیستم مدیریت روابط با مشتری» و «استراتژی سازمانی»، در شرایط فعلی تناسبی با الزامات اجرای موفق سیستم مدیریت شش سیگمای ناب ندارند. در آخر، این تحقیق راهکار و پیشنهاد‌هایی را جهت اجرای موفق سیستم مدیریت شش سیگمای ناب ارائه می‌دهد.
پایان یافته
1392/01/01
1395/07/06
کار فرما
پیام نور استان البرز
پیمانکار اصلی
آناهیتا شیرعلی
اطلاعات تماس پیمانکاران
سایت اندیشه سرای تعاون

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت شش سیگمای ناب در تعاونی¬های تولیدی/ صنعتی کرج