نظر سنجی و بررسی میزان مشارکت اعضا در ارتقا و پیشرفت تعاونی ها و اتحادیه ها استان البرز
هدف از بررسی نظر سنجی و بررسی میزان مشارکت اعضا در ارتقا و پیشرفت تعاونی ها و اتحادیه ها می باشد .این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی می باشد و توصیفی از نوع تحلیل همبستگی است،جامعه آماری و حجم نمونه شامل تعاونی ها و اتحادیه های فعال که در 9 ماه اول سال 1392 در استان البرز تشکیل شده باشندو انتخاب آنها بصورت تصادفی انجام شده است.با توجه به نتایج تحقیق هدف مشارکت،از نظر اقتصادی افزایش بهره وری،از نظر روانی به رسمیت شناختن ارزش های انسانی و از نظر اجتماعی ،تقویت حس همکاری افراد از طریق اختیار دادن به آنها در فراین تصمیم گیری می باشد که موجب می شود تعارضات کاسته شود و طرفین با داشتن حق و فرصت مساوی برای تبادل نظر و تصمیم گیری در باره مسائل خود را متعلق به گروه بدانند
پایان یافته
1392/01/01
1395/07/05
کار فرما
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی
پیمانکار اصلی
ثریا گودرزی
اطلاعات تماس پیمانکاران
ارشیو طرح های پژوهشی آموزش،ترویج و تحقیقات تعاون

نظر سنجی و بررسی میزان مشارکت اعضا در ارتقا و پیشرفت تعاونی ها و اتحادیه ها استان البرز