شناسایی نقاط قوت و ضعف تعاونیهای تامین نیاز مشاغل خانگی بانوان استان البرز
هدف از پژوهش مطالعه و بررسی نقاط قوت و ضعف تعاونی های تامین نیاز مشاغل خانگی زنان در استان ،شناخت ویژگی های دموگرافیک اعضا می باشد، روش و ابزار گرداوری داده ها در تحقیق مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است،برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه محقق ساخته و به صورت بسته پاسخ استفاده گردیده،جامعه اماری این تحقیق کلیه اعضا تعاونی های تامین نیاز مشاغل خانگی بانوان استان البرز که مجموعا 30 نفر می باشد با بررسی ویژگی های دموگرافیک اعضا بنظر می رسد یکی از نقاط قابل توجه در این تعاونیها ساختار سنی جوان آنها می باشد.از جمله نقاط قوت مدیران در تعاونیها مورد بررسی می توان به توانمندی ایشان در حوزه نظارت و ساماندهی تعاونی، داشتن نظارت بر عملکرد کارکنان و پیگیری و اجرای مصوبا ت مجامع عمومی،ایجاد شفافیت مالی و ارائه گزطارش های مالی بصورت مستمر ،پاسخگو بودن مدیر عامل و اعضا هیات مدیره در قبال سایر اعضا اشاره کرد. نقاط ضعف در بکارگیری نظرات اعضا در تصمیم گیری ها و انعطاف پذیری در خصوص انجام کارها ،بی ثباتی در شرایط اقتصادی ،کاهش ریسک پذیر مدیران،کمبود نقدینگی و سرمایه لازم است.
پایان یافته
1391/01/01
1395/07/05
کار فرما

پیمانکار اصلی
مهدی خدارحمی
اطلاعات تماس پیمانکاران
ارشیو طرح های پژوهشی آموزش،ترویج و تحقیقات تعاون

شناسایی نقاط قوت و ضعف تعاونیهای تامین نیاز مشاغل خانگی بانوان استان البرز