اخبار

با حضور فرماندار نظرآباد؛ ششمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان نظرآباد برگزار گردید.

با حضور فرماندار نظرآباد؛ ششمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان نظرآباد برگزار گردید.
ششمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان نظرآباد به ریاست حجت اله صادقی فرماندار این شهرستان و با حضور ودبیری عباس عاشری رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نظرآباد و مدیران دستگاههای اجرایی وروسای بانکهای این شهرستان وهمچنین مهندس حمیدی مدیرکل فن آوری اطلاعات وارتباطات استان روز دوشنبه 15 آبانماه درمحل دفتر شهرک صنعتی سپهر برگزار گردید.

درابتدای جلسه عاشری رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی ودبیر کارگروه اشتغال شهرستان ازاقدامات بعمل آمده توسط این اداره در نظرآباد مانند  آموزش664ساعت نفر درقالب طرح روستا تعاون ودرخصوص اشتغال روستائیان ،تهیه وتنظیم وارسال جدول زمانبندی تشکیل کارگروه وتعیین نوبت برای هریک از ادارات ودستگاهها درخصوص ارائه راهکارهای اشتغال خبر داد.

وی در ادامه به ارایه توضیح درخصوص طرح تکاپو وطرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی وهمچنین اقدامات بعمل آمده توسط سایر اعضای کارگروه پرداخت.

مهندس حمیدی مدیر کل فناوری اطلاعات استان االبرز نیز در این جلسه در خصوص نحوه کسب وکار وظرفیت های موجود دربخش فن آوری اطلاعات وارتباطات شهرستان واستان مواردی را بیان نمود.

 درپایان این جلسه به ارائه راهکارهای اشتغالزایی از سوی پنج دستگاه طبق دستورجلسه پرداخته شد  و مشکلات سه واحد در حال راه اندازی شهرستان رسیدگی گردید ومقرر شد تا دستگاههای خدمات رسان باتوجه به ظرفیت بالای اشتغال این واحدها نسبت به رفع مشکلات آنان در اسرع وقت اقدام نمایند.

۱۶ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۴۰