اخبار

ششمین جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز

ششمین جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز

ششمین جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز روز سه شنبه 11 آبان با حضور نمنایندگان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و نیز اعضای و دبیر این کمیته در اداره کل برگزار گردید.

این جلسه در خصوص گزارش عملکرد حوزه آموزش و پژوهش اداره کل استان البرز در سال 1399 مباحثی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

۱۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۰۶
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |