اخبار

اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وشورای راهبردی توسعه مدیریت اداره کل برگزار شد

اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد وشورای راهبردی توسعه مدیریت اداره کل برگزار شد
اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد و وشورای راهبردی توسعه مدیریت اداره کل با حضور حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان و اعضای این کمیته وشورا روز یکشنبه 23 خرداد برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید تا معیارها ، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های اداره کل در سالجاری بصورت بلند مدت ،میان مدت وکوتاه مدت از سوی معاونت های اداره کل برای اجرا در سالجاری تعیین و به کمیته ارزیابی عملکرد اداره کل برای برنامه ریزی در جهت آموزش کارشناسان ارزیاب اداره کل ارائه شود.

همچنین در ادامه اولین جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت اداره کل در سال 1400 با حضور اعضا برگزار و برنامه ریزی در جهت ترکیب اعضا و ماموریت های دبیران کمیته های پنجگانه تحول اداری در سالجاری تعیین شد.

 

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۱۳
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |