اخبار

ثبت نام از متقاضیان جدید مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی تا تاریخ 1400/03/15

ثبت نام از متقاضیان جدید مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی تا تاریخ 1400/03/15

باستناد " آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی " مستند به مواد 85 و 86 قانون کار مصوب 98/9/17، ثبتی در روزنامه رسمی شماره 1232 مورخ 98/9/25 

ثبت نام از متقاضیان ( متقاضیان جدید و مشاوران قبلی برای انطباق ) تا تاریخ 1400/3/15 از طریق نشانی: https://scp.mcls.gov.ir  انجام خواهد شد.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۳۵