اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه مزد سال 1400 را تهیه و منتشر کرد

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه مزد سال 1400 را تهیه و منتشر کرد
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه مزد سال 1400 را تهیه و منتشر کرد.
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ۰۷:۲۵
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |