اخبار

بخشنامه حداقل مزد سال 1400 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد

بخشنامه حداقل مزد سال 1400 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد
بخشنامه حداقل مزد سال1400 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیر کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

 

 

۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ۰۷:۲۲
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |