اخبار

۲۴۰۰ مرکز خدمات بهزیسـتی «+ زندگی» با حضور رییس جمهوری، افتتاح می شود

۲۴۰۰ مرکز خدمات بهزیسـتی «+ زندگی» با حضور رییس جمهوری، افتتاح می شود
با حضور حسن روحانی، رییس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، ۲۴۰۰ مرکز خدمات بهزیسـتی «+ زندگی» فردا دوشنبه 18 اسفندماه افتتاح می شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ این مراکز به اسـتناد بنـد۴ ماده ۲۶ قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولـت، الگوی تاسـیس مراکز غیردولتی در پهنه بندی مناسـب و متناسـب بـا پراکندگـی جغرافیایـی و سـکونت گاه های گروه هـای هـدف تحت پوشـش در سـطح کشـور برنامه ریـزی و راه اندازی می شوند.

مراکز خدمات «+ زندگی»  به عنوان بهزیستی های کوچک ، خدمات ۲۲ گانه را به صورت رایگان به گروه های هدف تحت پوشش سازمان و براساس مکان و موقعیت گروه های هدف ارائه می کنند.

در راه اندازی این مراکز به محورهای مختلف همچون مشارکت مردمی،محله محوري،تسهیل دسترسی،خانواده محوری، مددکار محوری، توجه به دولت الکترونیک، ارتقای سلامت اجتماعی و اجرای طرحهای غربالگری و مشاوره ژنتیک توجه ویژه شده است.

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۰۸
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |