اخبار

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل تعاون،کارورفاه استان البرز برگزار شد

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل تعاون،کارورفاه استان البرز
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل با حضور مدیر کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی و نیز نماینده سازمان مدیریت استان البرز و دبیران کمیته های پنجگانه تحول اداری وحقوق شهروندی و سلامت اداری روز سه شنبه 25 شهریور برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش شش ماهه از فعالیت ها و مصوبات کمیته های مذکور  از سوی مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز بر توجه جدی دبیران کمیته ها و روسا ومدیران اداره کل بر مستند سازی و ورود اطلاعات به سامانه های ارزیابی و کمیته ها ونیز بهره وری و تحول اداری، توسعه و توجه به منابع انسانی و برون سپاری وظایف ونیز استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و معرفی سامانه شفافیت به مخاطبان با توجه به الزامات قانونی تاکید شد.

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۰:۱۵