اخبار

از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ " برنامه تحقق جهش تولید در سال 1399 "منتشر شد

از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ " برنامه تحقق جهش تولید در سال 1399 "منتشر شد
در گزارشی که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، برنامه های تحقق جهش تولید این وزارتخانه در سال 99 با طرح تشکیل «ستاد مرکزی جهش تولید » تشریح شده است.

معاونت امور اقتصادی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری با انتشار « برنامه تحقق جهش تولید در سال 1399 »  برنامه حوزههای کارکردی ، مداخله ، ساختار پیگیری و پایش برنامه جهش تولید را تشریح و مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، جهش تولید در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به اعتبار تعدد و تنوع وظایف و مسئولیتهای حاکمیتی، سیاستگذاری و راهبری صندوقهای بازنشستگی در سطوح مبنگاههای اقتصادی وابسته به صندوق های بازنشستگی در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را برعهده دارد که برای هر کدام از این کارکردها مسیر تأثیرگذاری و معاونتهای ستادی، سازمانها، صندوقها و شرکتها تعریف و وظایف به تفکیک عنوان شده است.

در بخشی از این گزارش راهبری بنگاههای اقتصادی وابسته به صندوق های بازنشستگی تشریح شده و این سطح دربرگیرنده هلدینگها و بنگاههای اقتصادی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و بانک رفاه کارگران است.

بخشی از برنامه جهش تولید معطوف به اتمام و بهرهبرداری سریع از 42 پروژه سرمایهگذاری در حال اجرا توسط بنگاههای اقتصادی وابسته به صندوقها و بانکها است که نوسازی پتروشیمی آبادان، احداث پتروشیمی مسجد سلیمان، طرح تولید ABS-RUBBER، احداث آزادراه کنارگذر شرق سپاهان، نیروگاه گرمسار، کارخانه گندله سازی سه چاهون، پروژه فرا ساحل (موج شکن ها و اسکله، آنامیس، لولههای شناور، نیروگاه خورشیدی اردکان، ازمهم ترین آنهاست و تعداد و حجم کل سرمایه¬گذاری پروژههای در حال اجرا در پیوست  این گزارش هم ارائه شده است.

توسعه شفافیت و بهبود حاکمیت شرکتی که شامل صندوقهای بازنشستگی ، هلدینگها و بنگاههای وابسته به آنها در بخش دیگری از این برنامه مطرح شده که شفافیت و کاهش فساد، کاهش تصدیگری و خروج از بنگاهداری، بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه و افزایش کارایی و بهرهوری با ورود به بازار بورس مهمترین نتایج برنامههای این حوزه است.

 بر اساس تحلیل های این گزارش، استقرار سامانههای شفافیت در هلدینگها و بنگاههای اقتصادی ، می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فساد و افزایش بهرهوری و تولید بنگاهها داشته باشد.

تشکیل «ستاد جهش تولید» از دیگر مواردی است که در این گزارش پیش بینی شده و این ساختار شامل یک ستاد مرکزی، دبیرخانه و چهار کمیته تخصصی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس این ستاد ، معاون امور اقتصادی دبیر آن و دیگر معاونین و روسای مراکز این وزارتخانه اعضای آن هستند.

 تصویب و اصلاح برنامه، نظارت عالی و بررسی گزارش¬های عملکرد و تصمیم¬گیری برای رفع موانع و مشکلات تحقق برنامه از اهداف تشکیل این ستاد است.

دبیرخانه ستاد جهش تولید در معاونت امور اقتصادی و برنامهریزی مستقر میشود که در سه زمینه اصلی پایش برنامه و مدیریت پروژه¬ها و بررسیهای اقتصادی و مدیریتی، آمار و فناوری اطلاعات، رسانه و اطلاعرسانی فعالیت دارد.

این ستاد همچنین در چهار کمیته تخصصی فعالیت خواهد کرد که شامل کمیته واگذاری و مولدسازی دارائی بنگاهها، کمیته مدیریت پروژههای سرمایهگذاری، کمیته شفافیت و حکمرانی و بهبود محیط کسب و کار، کمیته توسعه اشتغال و کارآفرینی و تعاون می شود.

 

برای مشاهده گزارش کلیک کنید .

 

۱۴ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۵۶