اخبار

جلسه ارزیابی تحقق برنامه عملیاتی مدیریت های تخصصی اداره کل در سه ماهه اول سالجاری برگزار شد

جلسه ارزیابی تحقق برنامه عملیاتی مدیریت های تخصصی اداره کل در سه ماهه اول سالجاری برگزار شد
جلسه ارزیابی تحقق برنامه عملیاتی اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز در حوزه روابط کار ، امور اجتماعی، تعاون ،اشتغال و پشتیبانی و منابع انسانی در سه ماهه اول سالجاری با حضور حسین فلاح نژاد مدیرکل ومدیر وروسای حوزه های تخصصی اداره کل روز های شنبه ، یکشنبه و دوشنبه 21،22 و 23تیرماه در سالن کنفرانس اداره برگزار شد.

در این جلسه میزان تحقق برنامه عملیاتی برته واحد های تخصصی توسط مسئول آمار اداره کل ارائه  گردید وهر یک از مدیران حوزه های تخصصی در خصوص میزان تحقق برنامه عملیاتی 1399 حوزه خود در سامانه برته وزارت متبوع توضیحاتی ارائه کردند.

همچنین مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان نیز بر ضرورت تحقق کامل شاخص های اختصاصی عملکرد که در برنامه عملیاتی سالجاری وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی تدوین شده تاکید نمود و مقرر شد تا در پایان هر فصل ماهانه میزان تحقق شاخصهای برنامه عملیاتی از سوی مدیران اداره کل طی جلسه ای بررسی و نواقص برطرف شود.

همچنین در این جلسه موضوع راهبری استقار نظام مدیریت عملکرد دستگاه و استقرار نظام پاسخگویی در مقابل عملکرد در سطوح سازمان ،مدیران و کارکنان مطرح وتشریح شد.

۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۸