اخبار

گزارش واکنش های نظام حمایت اجتماعی در مقابله با بحران کووید-19 منتشر شد

گزارش واکنش های نظام حمایت اجتماعی در مقابله با بحران کووید-19 منتشر شد
گزارش واکنش های نظام حمایت اجتماعی کشورهای آسیا و اقیانوسیه در مقابله با بحران کووید-19 منتشر شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش واکنش های نظام حمایت اجتماعی در مقابله با بحران کووید-19، در کشورهای آسیا و اقیانوسیه که سازمان بین المللی کار، 25 مارس 2020 ( 6 فروردین 1399) تهیه کرده است، ترجمه و منتشر شد. 
این گزارش به بیان پیامدهای بحران کووید 19 بر نظام حمایت اجتماعی کشورها می پردازد و واکنش های نظام های حمایت اجتماعی کشورهای آسیا و اقیانوسیه و ملاحظات سیاستگذاری در مورد نقش حمایت های اجتماعی را در پاسخگویی به این بحران نشان می دهد.
گفتنی است پاندمی کووید 19 که در اصل به عنوان یک بحران سلامت عمومی شناخته می شود، تبدیل به یک بحران اقتصادی در جهان شده است که می تواند اثرات شدید و بلندمدتی بر فعالیت های اقتصادی، اشتغال و تجارت داشته باشد. در این شرایط اقدامات حمایت اجتماعی باید به عنوان یک سرمایه گذاری تلقی شود نه هزینه اضافی. بحران های قبلی نظیر رکود جهانی سال 2008، نقش حمایت های اجتماعی را به عنوان یک ضربه گیر اجتماعی و تثبیت کننده اقتصادی و جزء لاینفک هموارسازی و موفقیت عملکرد اجتماعی تایید کرده اند.
گزارش ذیل ترجمه گزارش سازمان بین المللی کار است که در 25 مارس 2020 (6 فروردین 99) منتشر شده است. 
۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷:۵۴