اخبار

تشکیل اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز در سال 99

تشکیل اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز در سال 99
اولین جلسه کمیته مدیریت عملکرد با حضور حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز و مدیران حوزه های تعاون،اشتغال ،روابط کار ، امور پشتیبانی ومنابع انسانی و نیز حوزه امور اجتماعی و ارزیابی عملکرد وحراست اداره کل روز شنبه 10 خرداد در اداره کل برگزارشد.

در این جلسه هر یک از مدیران حوزه های تخصصی اداره کل به ارائه گزارش برنامه عملیاتی 1399 سامانه برته وزارت متبوع در حوزه خودپرداختند.

همچنین مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان نیز بر ضرورت تحقق کامل شاخص های اختصاصی عملکرد که در برنامه عملیاتی سالجاری وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی تدوین شده تاکید نمود و مقرر شد تا ماهانه میزان تحقق شاخصهای برنامه عملیاتی از سوی مدیران اداره کل با کارشناسان هر حوزه طی جلسه ای بررسی گردد.

فلاح نژاد همچنین گفت : کمیته خودارزیابی عملکرد اداره کل با حضور مدیران اداره کل در سالجاری به ادارات شهرستانی اعزام و موضوعات در هر حوزه در شهرستان بر اساس شاخص های وزارت متبوع و شاخص های تعیین شده خودارزیابی اداره کل استان مورد بررسی تیم خود ارزیابی در بازه زمانی شش ماه اول ودوم سالجاری قرار خواهد گرفت وطبق برنامه زمانبندی کمیته خود ارزیابی بازدیدها از شهرستانها صورت می پذیرد.

در ادامه این جلسه برنامه های تیم خودارزیابی عملکرد ادارات شهرستانی و ستادی اداره کل بر اساس شاخصهای تخصصی ، نحوه تحقق برنامه های عملیاتی وزارت متبوع و نیز برگزاری کمیته های تحول اداری اداره کل و برش شهرستانی شاخصهای عمومی و اختصاصی عملکرددر سالجاری تشریح وتبیین وتصمیماتی اتخاذ ومصوباتی جهت اجرا تصویب شد.

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۰۸