اخبار

جلسه تعیین صلاحیت مسئولین ایمنی اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزارشد

جلسه تعیین صلاحیت مسئولین ایمنی اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزارشد
جلسه تعیین صلاحیت مسئولین ایمنی اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان البرز روز سه شنبه 5 شهریورسالجاری با حضور معرفی شدگان واحدهای تولید استان جهت تایید صلاحیت ایمنی برگزارشد

احمد رمضانی رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون کار ورفاه استان البرز گفت: جلسه شهریور ماه کمیته تایید صلاحیت مسئولین ایمنی کارگاه های مشمول استان با حضور اعضاء،تشکیل و تعدادی از پرونده های ارسالی مورد بررسی قرارگرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: در این جلسه صلاحیت واجدین شرایط از واحدهای تولیدی استان مطابق آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها مورد بحث و بررسی گرفته که پس از احراز صلاحیت، مطابق آئین نامه مربوطه برای متقاضیان گواهینامه تائید صلاحیت صادر خواهد شد.

رمضانی در پایان اشاره کرد: هدف از برگزاری این جلسه اینست که با توجه به نوع فعالیت هر کارگاه و مخاطرات آن، تعداد کارگران، سوابق و مدارک تحصیلی مسئولین ایمنی مورد بررسی و با آیین­ نامه مورد تطبیق قرار گیرد.

در این جلسه هچنین اموزش برخی نکات ایمنی برای تعیین صلاحیت شدگان در خصوص مخاطرات شغلی در واحدهای تولیدی صنعتی انجام پذیرفت.

۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۲۰