اخبار

دوره آموزشی مدیریت سبزدر اداره کل برگزار شد

دوره آموزشی مدیریت سبزدر اداره کل برگزار شد
دوره آموزشی مدیریت سبز در اداره کل باحضور کارکنان اداره کل روز پنجشنبه 17مرداد ماه در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی برگزار شد.

در این دوره اموزشی در راستای عملیاتی  نمودن آیین نامه اجرایی بند ز ماده 38 قانون پنجساله ششم توسعه با موضوع فرهنگ سازی،اطلاع رسانی و ارتقای آموزش مناسب با موضوع مدیریت سبز  دوره آموزشی مدیریت سبز با حضور نماینده محترم سازمان محیط زیست استان البرز و  همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی ویژه همکاران در این اداره کل برگزار گردید.

موضوعاتی که در این دوره از سوی پرهام رضایی نسب استاد این دوره و نیز رئیس اداره کارآفرینی اداره کل تدریس گردید شامل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای دولت و شرکت های دولتی ،اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع ،حفاظت از منابع پایه و محیط زیست ،اصلاح و بهبود فرایند ها و ساختار ها برای حفاظت محیط زیست  مانند اصلاح ساختار مصرف ،استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز ،اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار و اشاعه فرهنگ بهینه مصرف در وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی بود.

همچنین در خصوص موضوعاتی مانند اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان با نظارت صحیح بر طراحی، ساخت و مهندسی ساختمان ،ارتقاء بهره وری دستگاهها و شرکت های دولتی و استفاده بهتر از امکانات موجود ،رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت، آب ، برق ، انرژی ، کاغذ ، مواد اولیه و تجهیزات در دستگاههای دولتی ،ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب برای دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی جهت کاهش مصرف مواد و منابع پایه از محل صرفه جویی ،آموزش با فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی ،افزایش منابع درآمدی دولت و شرکتهای دولتی وغیر دولتی ،اجرای سیستم ها و ابزار های مدیریت نوین و محیط زیست ( سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، سیستم مدیریت انرژی، مدیریت بهره وری ، استاندارد ملی ،تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی و مدیریت سبز برای اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب و نوآوری در پورتال مدیریت سبز ،توجه به مدیریت زمان و استفاده بهینه از آن نیز مباحثی تشریح گردید.

۱۹ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۳۲