اخبار

دوره آموزشی آشنایی با اپلیکیشن بازرسی کارگران ساختمانی در استان البرز برگزار شد.

دوره آموزشی آشنایی با اپلیکیشن بازرسی کارگران ساختمانی در استان البرز برگزار شد.
دوره آموزشی آشنایی با اپلیکیشن بازرسی کارگران ساختمانی در استان البرز روز دوشنبه مورخ 30 اردیبهشت در اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.

اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی معاونت امور اجتماعی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز دوره آموزشی آشنایی بااپلیکیشن بازرسی کارگران ساختمانی را برگزار کرد.

اداره امور بیمه ای وآسیبهای اجتماعی معاونت اموراجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز دوره آموزشی آشنایی بااپلیکیشن بازرسی کارگران ساختمانی را برای سربازرس و بازرسان  و اعضای انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان البرز برگزار نمود وجزئیات این اپلیکیشن تشریح گردید.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۱۱