اخبار

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در استان البرز برگزار شد

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در استان البرز برگزار شد
اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی معاونت امور اجتماعی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز کارگاه آموزشی آشنایی باقوانین ومقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی برگزار کرد.

اداره امور بیمه ای وآسیبهای اجتماعی معاونت اموراجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز کارگاه آموزشی آشنایی باقوانین ومقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را به مدت 16ساعت در دو روز برای سربازرس و بازرسان  انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان و همچنین اعضاء کمیته رسیدگی به امور بیمه ای کارگران ساختمانی در سالن اجتماعات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز برگزار نمود.

دراین کارگاه آموزشی دو روزه  قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مقررات مربوطه ( تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت ازجمله نحوه احراز شرایط بازنشستگی، ازکارافتادگی،شرایط احراز دریافت غرامت ایام بیکاری و....)،دستورالعملها وبخشنامه های مرتبط و فرایند طی شده درشعب سازمان تامین اجتماعی و همچنین مطالب مربوط به ایمنی وحفاظت کارگاههای ساختمانی برای شرکت کنندگان ارائه شد.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۰۴