اخبار

انتصابات جدید در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز

انتصابات جدید در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز

مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز طی احکامی جداگانه، معصومه عبدالخالقی را به سمت سرپرست اداره امور بیمه ای و آسیبهای اجتماعی،سید عبدالمجید میرحسینی را به سمت سرپرست اداره تشکلات کارگری وکارفرمایی ونیز مریم صاحبی را به سمت سرپرست اداره تشکیل تعاونی های اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز منصوب نمود.

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۳:۲۵