اخبار

کمیته بدوی وتجدیدنظر تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان البرز در آذرماه جاری برگزار شد.

کمیته بدوی وتجدیدنظر تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان البرز در آذرماه جاری برگزار شد.
کمیته بدوی وتجدیدنظر تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان البرز با حضور مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز ونیز اعضای این کمیته ها دراستان صبح روز دوشنبه 19 آذرماه در سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد.

در این جلسه حدود 150پرونده مرتبط با کمیته بدوی و حدود 40پرونده مرتبط با کمیته تجدیدنظر استانی مربوط به متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت و رای لازم صادر گردید.

همجنین مهندس خلیلی در این جلسه بر تلاش نهادهای ذیربط در ایجاد وحدت رویه در خصوص اجرای آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور در استان تاکید نموده وگفت :وحدت رویه در روند اجرای این آئین نامه موجب ایجاد رضایتمندی جامعه کارگری استان، تسریع و تسهیل در امور رسیدگی به پرونده ها و نیز جلوگیری از اتلاف منابع و زمان بررسی پرونده های ارجاعی به کمیته های بدوی و تجدید نظر تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آوراستان می گردد که امیدواریم همواره این روند ادامه داشته تا مشکلات کارگران زحمتکش استان در این زمینه رفع گردد.

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی در ادامه به روند بررسی پرونده های مشاغل سخت وزیان آور اشاره نمود و افزود : در حال حاضربا استفاده از سامانه الکترونیکی مشاغل سخت وزیان آور روند رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت گرفته و مدت زمان رسیدگی به این درخواست ها نیز کاهش یافته است .

وي افزود : اصلی که همواره مورد تأکید اعضای این کمیته است ، اجرای دقیق قانون و مقررات است و در بحث اجرای قوانین وآئین نامه های مشاغل سخت و زیان آور باید همه بخشها وظایف قانونی خود را به نحواحسن انجام دهند.

شایان ذکر است به استناد تبصره 5 ماده 8 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور ، رای کمیته بدوی در این خصوص ظرف مدت 15 روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد و در صورتی که هر یک از طرفین ( کارگر یا کارفرما ) به رای کمیته بدوی اعتراض داشته باشند می بایست در خواست تجدید نظر خود را کتباً در مهلت مقرر به این اداره کل تسلیم نمایند و کمیته تجدید نظر موظف است به اعتراضات واصله در این خصوص رسیدگی ، اظهار نظر و تصمیم گیری نماید و در نهایت نتیجه را به مراجع ذیربط اعلام کند.

۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۶