اخبار

جلسه ارائه دومین گزارش تیم خودارزیابی ادارات تابعه شهرستانی برگزار شد

جلسه ارائه دومین گزارش تیم خودارزیابی ادارات تابعه شهرستانی برگزار شد
جلسه تحلیل نتایج بازرسی تیم کمیته خودارزیابی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در 3 ماهه دوم سالجاری از فعالیتهای ادارات اجرایی و تابعه شهرستانی با حضور مهندس خلیلی مدیر کل و نیز اعضای این کمیته و مدیران ستادی و روسای ادارات تابعه شهرستانی در سالن کنفرانس اداره کل در روز سه شنبه 13آذر در سالن کنفرانس اداره کل برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مهندس سهراب آزادگانیان رئیس اداره آمار،انفورماتیک وتحول اداری اداره کل به منظور بررسی نقاط ضعف وقوت فعالیتهای ادارات تابعه شهرستانی  ورفع نواقص در عملکرد این ادارات وخدمت رسانی به ارائه پاورپوینت گزارش تیم خودارزیابی اداره کل در خصوص  فعالیتهای تخصصی وفضای عمومی ادارات در سه ماهه دوم سالجاری پرداخت.

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در این جلسه درخصوص اهمیت نظارت وخودارزیابی فعالیتهای زیر مجموعه ستادی واجرایی این اداره کل در شهرستانها اظهار داشت : انجام خودارزیابی مستمر از فعالیتهای ادارات شهرستانی و اداره کل با هدف بررسی عملکرد کارکنان وروسای ادارات وافزایش کارایی واثربخشی سازمان وبه منظور رفع نقاط ضعف وکاستی ها وتقویت نقاط قوت وبهبود ارائه خدمت موثر وملموس به مردم در استان واین اداره کل صورت می پذیرد.

مهندس خلیلی افزود : همچنین روسای ادارات می بایست  بر تحقق برنامه های وشاخصهای عملکردی خود در سطح شهرستان واستان ونیز تعامل مناسب با مسئولین شهرستانی در جهت تسهیل وتامین مقتضیات بهبود فضای عمومی ادارات اشراف کامل داشته باشند .

در ادامه این جلسه نقاط ضعف وقدرت ادارات تابعه شهرستانی بر اساس نتایج بازرسی تیم خود ارزیابی عملکرد  اداره کل  به طور جداگانه وبا رتبه های عملکردی هر شهرستان در قالب پاورپوینت در جلسه مطرح گردید و توسط روسای ادارات توضیحات لازم وراهکارهای رفع کاستی ها از سوی مدیر کل ،مدیران وکارشناسان تیم خودارزیابی ارائه گردید و پیشنهاداتی در خصوص تسهیل گردش فعالیتهای اداری و تسریع خدمت گذاری به مردم ومراجعان مطرح گردید.

شایان ذکر است در ارزیابی تیم خودارزیابی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، عملکرد حوزه های مختلف ادارات شهرستانی وستادی و نیز نحوه اجرای برنامه ها ،سیاستگذاریها و ماموریتهای ابلاغی وزارت متبوع در ادارات تابعه توسط کمیته خود ارزیابی که متشکل از کارشناسان حوزه های مختلف اداره کل متبوع در حوزه های روابط کار ، اشتغال، امور اجتماعی وتعاون و اداری به سرپرستی یکی از مدیران اداره کل در هر بازرسی می باشد  ،بررسی می گردد  ونتایج این خودارزیابی طی جلسه ای باحضور مدیرکل محترم بررسی می گردد.

۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۸