اخبار

نشر دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری در روزنامه رسمی کشور

نشر دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری در روزنامه رسمی کشور
دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی، دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

این دستورالعمل در 6 بند و 33 تبصره و ضمایم مربوطه در جلسه مورخ 26 /4/ 1397 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ  21 /  7 /1397   به تصویب سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

همچنین این دستورالعمل در اجرای تبصره ماده 2 آیین­ نامه ایمنی امور پیمانکاری شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور شرکای اجتماعی و صاحب نظران این حوزه و با کمک اساتید دانشگاه و حسب بازخوردهای اجرایی نسخه پیشین آن در کشور مورد بازنگری و تدوین قرار گرفته است و پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون مذکور لازم الاجرا است.

 شایان ذکر است؛ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل پیشین اجرایی آیین­ نامه ایمنی امور پیمانکاری مورخ 17 / 11 /1390 شورای عالی حفاظت فنی مي­ گردد.

 *دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور پیمانکاران - روزنامه رسمی کشور

۹ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۲۳