اخبار

برگزاری نشست تخصصی آسیبهای اجتماعی در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز

برگزاری نشست تخصصی آسیبهای اجتماعی  در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز
نشست تخصصی اسیبهای اجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور حسین فلاح نژاد مدیر امور اجتماعی ورفاه ومریم صاحبی رئیس اداره آسیبهای اجتماعی این اداره کل و به منظور تعامل واستفاده از ظرفیتهای دستگاههای ذیربط در فعالیتها مرتبط با آسیبهای اجتماعی با حضور نمایندگان ادارات کل کمیته امداد امام خمینی(ره)،بهزیستی،دانشگاه علوم پزشکی،فنی وحرفه ای استان وادارات تابعه شهرستانی اداره کل تعاون،کارورفاه استان در روز سه شنبه 10 مهرماه در این اداره کل برگزار گردید

در این جلسه حسین فلاح نژاد مدیر امور اجتماعی ورفاه اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل مقرر گردید از انجا که وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی متولی پیشگیری از اسیبهای اجتماعی است، همسانی وهمبستگی در حوزه رفاه اجتماعی وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی در استانها به کمک دستگاههای مرتبط  صورت پذیرد گفت : برای انسجام و موفیت در برنامه های مرتبط با پیشگیری از اسیبهای اجتماعی باید سازمانهای مرتبط با یکدیگر همپوشانی و تعامل داشته باشند بر این اساس و دستورالعمل معاونت اجتماعی وزارت متبوع مقرر شد کمیته ای متشکل از نهادهای مرتبط با اسیبهای اجتماعی در استانها تشکیل گردد تا ضمن وحدت رویه دررصد اسیبهای اجتماعی در استان در خصوص اقدامات خود نیز با یکدیگر مانند ید واحد وبا تعامل عمل نمایند.

وی ادامه داد : هدف این جلسات راهبردی کردن اقدامات می باشد و در همین راستا برای دسترسی بهتر به تمام نقاط استان و اجرای این مهم در شهرستانهای استان نیز این کمیته متشکل از نمایندگان بهزیستی ،کمیته امداد و فنی و حرفه ای وادارات تعاون کار شهرستانی در سطح شهرستانها برگزار ،تقسیم وظایف و اقدامات را پیگیری وگزارش نمایند.

مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی در خصوص اقدامات دستگاههای مرتبط و اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی در استان اظهارداشت : خوشبختانه این اداره کل تعامل بسیار خوبی با کمیته امداد در خصوص اسیبهای اجتماعی داشته است و همچنین همکاران در دانشگاه علوم پزشکی در بحث پیشگیری و آشنایی با بیمار ایدز در کارخانجات اموزشهایی گذاشته و در اداره کل نیز آموزشهای اسیبهای اجتماعی نیز در کارخانجات برگزار می نماید و در این راستا پیشنهاد می شود که پتانسیلها وتوانمندی دستگاههای مرتبط شناسایی و خدما ت انان در اختیار ذ ینفعان قرار گیرد.

فلاح نژاد همچنین در خصوص اجرای طرح اشتغال حمایتی جهت کمک به افرادی که نیاز به کمک انی در اشتغال دارند توضیحاتی ارائه داده وگفت : درخصوص اشتغال حمایتی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی دستگاههای مرتبط پیشنهادات خود را با توجه به جامعه هدف خود به اداره کل تعاون،کارورفاه استان ارائه دهند والبته وزارت متبوع در این خصوص برنامه واعتباراتی پیش بینی نموده است.

در این جلسه همچنین مریم صاحبی رئیس اداره اسیبهای اجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز درخصوص چک لیست معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی در حوزه اسیبهای اجتماعی ، امور حمایتی وتوانمندسازی وبیمه های اجتماعی وغیره وظایف دستگاهها مرتبط را توضیح داد.

۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۳